فرم شناسایی و گزارش دهی خطرات

Please fill the Hazard in following box. Any detail can help us in better understanding.
لطفا گزارش مدنظر را در فرم زیر ثبت نمایید. ذکر جزئیات بیشتر، در رسیدگی هرچه بهتر به گزارش به ما یاری می رساند.

اطلاعات تماس گزارش دهنده

نام (Name):
ورودی نامعتبر

نام خانوادگي (Family):
ورودی نامعتبر

پست سازمانی/ نقش در صنعت(role)
ورودی نامعتبر

نقش در صنعت(Role):
ورودی نامعتبر

If you intend to be informed of the follow-ups on your report, please provide us your phone number and email. Notice that in many cases we may content you if needed, to receive additional details and better understanding of the reported matter. (call-back) for your insurance, all of your personal information will be kept confidential by us and we will warrant you that there will be no punishment or legal consequences to you.
اگر مايل به اطلاع يافتن از پيگيري‌هاي اين گزارش هستيد تلفن و ايميل خود را ثبت نمائيد. مطلع باشيد در برخي موارد ممكن است براي اثربخشي گزارش شما نياز به اطلاعات تكميلي وجود داشته باشد كه فقط شما مي‌توانيد در اين راستا به ما كمك دهيد. جهت اطمينان خاطر شما تمامي اطلاعات شخصي شما به صورت محرمانه در نزد ما باقي خواهد ماند و فارغ از هرگونه اثرات تنبيهي و پيگيري حقوقي خواهد بود.

ورودی نامعتبر

پست الکترونيک (Email):(*)

تلفن (Phone):(*)
ورودی نامعتبر

حيطه گزارش:(*)
لطفا حیطه خطر را انتخاب نمایید!

شرح خطر (*)
ورودی نامعتبر

علت بروز خطر(*)
ورودی نامعتبر

این خطر چه مواقعی یا تحت چه شرایطی بروز می نماید؟(*)
ورودی نامعتبر

این خطر از چه زمانی وجود داشته است؟(*)
ورودی نامعتبر

مواردی که این خطر بر آنها تاثیر میگذارد (*)
ورودی نامعتبر

راهکار پیشنهادی شما در راستای رفع این خطر چیست؟
ورودی نامعتبر